Steg-for-Steg

Her viser vi hvilke tjenester som kan inkluderes i oppsett av en enebolig med arkitektfagelig prosjektering fra jonArk AS.

AVKLARINGER

 • Befaring for å bli kjent med tomtesituasjon og eksisterende bygningsmasse.
 • Innhenting av nødvendig underlagsdokumenter.
 • Kontraktsmøte, tilbud gjennomgås og oppdragsbekreftelse (kontrakt) inngås.

SKISSEPROSJEKT

 • Modellering av terreng og evt. eksisterende bygg på tomten.
 • Utarbeidelse av konsept for prosjekt. Arbeidet utføres som, håndskisser og som datakonstruerte tegninger. Behov og ønsker defineres og avklares i samarbeid med byggherre og løsning for konsept utvikles.
 • Prosjektet utarbeides parallelt i.h.t. plan og bygningsloven, gjeldende reguleringsplan med beskrivelse, teknisk forskrift TEK10 mfl.
 • Konseptuell situasjonsplan i målestokk 1:200/1:500.
 • Konseptuelle tegninger for plan, snitt og fasader i målestokk
 • 1:100/1:200, samt èn 3D-illustrasjon.
 • Brukermøter.

FORPROSJEKT

 • Utarbeidelse av tegninger til søknad om rammetillatelse.
 • Utarbeidelse av byggsøknad
 • Arbeidet utføres som datakonstruerte tegninger. Løsning videreutvikles og konkretiseres i.h.t. byggherre, plan og bygningsloven PBL, gjeldende reguleringsplan med beskrivelse, teknisk forskrift TEK10.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:200.
 • Hovedtegninger; planer, to snitt og fasader i målestokk 1:100, èn 3D-illustrasjon, Terrengsnitt
 • Kort prosjektbeskrivelse.
 • Kvalitetssikring, KS. Alle prosjekter skal kontrolleres internt av kvalifisert fagperson. KS inkluderer tegninger fase 3 og fase 4.
 • Brukermøter.

ARBEIDSTEGNINGER

 • I denne fasen produseres tegninger til byggmester/entreprenør:
 • Planer M1:50
 • Snitt M1:50
 • Fasader M1:50
 • Skjema dør, vindu og glassfelt M1:20
 • Detaljer – M1:5/1:10
 • Beskrivelse av materialer og høyder på tegninger.
 • Kvalitetssikring, KS. Alle prosjekter skal kontrolleres internt av kvalifisert fagperson. KS utføres for tegninger fase 3 og fase 4.

BESKRIVELSE

Utarbeidelse av et forenklet anbudsdokument som kan brukes for å innhente pristilbud fra entreprenører.

Beskrivelsen vil ikke angi mengder, kun forslag til type oppbygging av bygningselementer og overflater. Vi kan også utarbeide mer detaljerte beskrivelser om det er ønskelig.

OPPFØLGING BYGGEPLASS

 • Befaring, møter og avklaringer på byggeplass.
 • Det anbefales på det sterkeste å sørge for tett oppfølging i utførelsesfasen for å sikre ett så godt resultat som mulig.
 • Det oppstår alltid spørsmål underveis og det er helt avgjørende for resultatet med god dialog mellom arkitekt og utførende både per telefon og helst ved befaring på selve byggeplassen.
 • Oppfølgingen på byggeplass, tidsforbruk er individuelt for alle prosjekter mtp. kompleksitet og utførelse.
Comments : Off