Prosessen

For oss er det viktig at kundene våre vet hvordan vi jobber, og hva som ligger til grunn når vi setter opp et tilbud. Selv om hvert
 oppdrag er unikt, kan vi dele et byggeprosjekt inn i 3 steg:  1.) Skisseprosjekt  2.) Forprosjekt og 3.) Detaljprosjekt

Beskrivelsen under viser hva de ulike stegene inneholder:

Steg 1 - Skisseprosjekt

Her legges hovedpremissene for prosjektet.

Steg 2 - Forprosjekt

Her ivaretar vi krav og forskrifter, nødvendige avklaringer med kommune, samt varsling av naboer.

Steg 3 - Detaljprosjekt

Her utarbeides detaljtegninger i samarbeid med entreprenør.

Steg 1

Hvor alt starter

Skisseprosjekt

Her legges hovedpremissene for prosjektet. 
Vi møter kunden – som legger frem sine drømmer, ideer og tanker. Vi jobber tett med kunden og setter de nødvendige rammene for prosjektet: innvendige funksjonelle behov, materialbruk, konstruksjonsprinsipper (hva er mulig?) osv. I denne fasen må derfor kunden ta stilling til en rekke spørsmål. Som kunde bør du sette av god tid til denne fasen. 

Sammen finner vi ut hvilket konsept som det skal jobbes med videre!

Steg 2

Helt i midten

Forprosjekt

I denne fasen planlegger vi innenfor de rammene vi satte i skisseprosjektet. 
Vi ivaretar krav og forskrifter som blant annet går på brannsikkerhet, energiforbruk og dagslys. 

Det er også her vi gjør nødvendige avklaringer med kommunen for å få søknaden godkjent. Jonark er vanligvis ansvarlig søker til kommunen. Før søknad sendes inn, varsles berørte naboer med fasadetegninger, snitt- og situasjonsplan.

Forprosjektet ender i en søknad om rammetillatelse eller ett-trinns-søknad.

Steg 3

Siste sprint

Detaljprosjekt

I denne fasen må kunden ta en rekke avgjørelser underveis, ofte fra dag til dag. Først må entreprenør og underleverandør velges ut. Når det er gjort, møtes alle parter for å diskutere videre fremdrift. I samarbeid med entreprenøren utarbeides detaljtegninger, slik at håndverkerne kan begynne å bygge. Fasen inkluderer vanligvis søknad om igangsettingstillatelse og søknad om ansvarsrett for valgte entreprenører. Dersom det allerede er sendt en ett-trinns-søknad, er dette allerede gjort. Ofte starter byggingen selv om ikke alle detaljer er ferdig prosjektert. Jonark gjør dette underveis i oppfølgingen av byggeplassen.

Detaljprosjektet er siste «finish» og inkluderer møter og befaringer i tett dialog med kunden frem til prosjektet er ferdig.

Når prosjektet er ferdig, søker vi om ferdigattest.